POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

I.

Zakres obowiązywania

 1. Naturania Anna Wyzuj-Rogalska z siedzibą w Buku (64-320) na ul. Rzemieślniczej 4 (dalej „NATURANIA” lub „Sprzedawcą”), będąca operatorem platformy handlowej dostępnej pod adresem www.naturania.pl (dalej „NATURANIA”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że NATURANIA ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są dane osobowe Kupującego przez NATURANIA, winien on skontaktować się z NATURANIA. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Kupującego (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów zrobionych na NATURANIA. Termin „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych Kupującego (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez NATURANIA w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem platformy handlowej NATURANIA,  i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Kupującego z usług NATURANIA. Wszelkie działania NATURANIA podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO czy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10. 05. 2018 r. (Dz.U. 2018, poz.1000). Polityka ochrony prywatności NATURANIA podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.
 3. Dane osobowe Kupującego otrzymywane są podczas zakładania Konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Kupującego na NATURANIA przy wykorzystaniu Konta oraz w związku z aktualizacjami danych dokonywanymi przez Kupującego za pośrednictwem Konta.
 4. Korzystanie przez Kupującego z NATURANIA, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu NATURANIA.

 

 

II.

Przetwarzanie danych osobowych przez NATURANIA

 1. Dane Konta i dane profilowe: NATURANIA wymaga podania przez Kupującego następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę:
 2. adresu e-mail, hasła i daty urodzenia (w przypadku konta zwykłego);
 3. adresu e-mail, loginu, hasła, telefonu oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta firma).
 4. Brak podania tych danych osobowych oznacza niemożność zawarcia z Kupującym umowy, a w konsekwencji niemożność korzystania z NATURANIA.
 5. NATURANIA może wymagać od Kupującego podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne.
 6. Kupujący mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych profilach (tj. profilach, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu), na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Kupujący powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Kupującego przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do NATURANIA za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi NATURANIA nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, NATURANIA pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu email Kupującego i tylko na potrzeby takiego logowania. W przypadku kontaktu z NATURANIA za pośrednictwem kanałów social media oferowanych przez podmioty nad którymi NATURANIA nie posiada żadnej kontroli, NATURANIA pozyskuje dane w postaci nazwy Kupującego np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter lub numeru telefonu np. WhatsApp, tylko na potrzeby takiego kontaktu.
 7. NATURANIA może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Kupującego, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Kupującymi i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez NATURANIA. Część z danych niezbędnych do wystawienia Oferty wymagana będzie także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane przez Kupującego w Ofertach i „Wiadomościach do Kupującego” nie pochodzą od NATURANIA i nie są przez NATURANIA inicjowane. Z tego powodu, w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym na gruncie prawa mającego zastosowanie, NATURANIA nie jest odpowiedzialna za informacje udostępniane w ramach Ofert i „Wiadomości do Kupującego”.
 8. NATURANIA może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Kupujących kontaktujących się z działem obsługi. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Kupującym (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Kupującego. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, NATURANIA będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Kupującym, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Kupującego.
 9. NATURANIA może gromadzić dane osobowe Kupujących kontaktujących się z NATURANIA za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach platformy NATURANIA. Dane te są niezbędne do umożliwienia NATURANIA kontaktu z Kupującymi. Udostępniany przez NATURANIA formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją transakcji i wykorzystanie go do takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu NATURANIA. Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, w tym nieuczciwym praktykom, NATURANIA gromadzi dane dotyczące komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza. NATURANIA może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania treść wiadomości przesyłanych przez Kupującego, poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta).
 10. NATURANIA jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. cookies, adres IP, (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Kupującego wykorzystywane do dostępu do platformy NATURANIA, w tym ), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej NATURANIA.

 

 

III.

Adres IP, pliki cookies, lokalizacja i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

NATURANIA może gromadzić dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

 

 

IV.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

NATURANIA przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Kupujących w NATURANIA w następujących celach i na następujących podstawach prawnych w celu:

 1. wykonania zawartej z Kupującym umowy, w tym do:
  1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z NATURANIA, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane w Sklepie NATURANIA;
  2. zakładania i zarządzania Kontem lub Kontami Kupującego;
  3. zapewnienia obsługi Konta i Transakcji Kupującego na platformie NATURANIA, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
  4. kontaktowania się z Kupującymii, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Kupującego, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  5. obsługi reklamacji i w Sklepie NATURANIA;
  6. obsługi próśb Kupujących przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz poprzez formularz kontaktowy;
 2. przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Kupujący może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. Dane osobowe są przetwarzane przez NATURANIA do momentu wycofania zgody. NATURANIA jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów biznesowych.

 

 

V.

Uprawnienia Kupujących w zakresie przetwarzania danych oraz ich realizacja

 1. NATURANIA gwarantuje spełnienie wszystkich praw Kupującego, wynikających z RODO, tj. prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 2. Kupujący może z powyższego prawa skorzystać w razie stwierdzenia, że te dane są nieprawidłowe lub niekompletne, w szczególności uznania, że dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez NATURANIA; w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przetwarzania danych niezgodnie z prawem. Kupujący może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych lub do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 3. Kupujący ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez NATURANIA danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

VI.

Udostępnianie danych

 1. NATURANIA może przekazać dane osobowe Kupujących wyłącznie za zgodą zainteresowanych Kupujących albo w oparciu o uzasadniony interes NATURANIA innym serwisom internetowym prowadzonym przez NATURANIA oraz podmiotom współpracującym z NATURANIA prowadzącym serwisy internetowe lub aplikacje internetowe.
 2. Zakres współpracy obejmuje:
 3. przechowywanie i dostęp do informacji: przechowywanie informacji lub dostęp do informacji, które są już przechowywane na urządzeniu Kupującego, takich jak identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookies i podobne technologie;
 4. personalizację: zbieranie i przetwarzanie informacji w celu personalizowania reklam i/lub treści w na stronach internetowych lub aplikacjach;
 5. wybór reklam, ich dostarczenie i raportowanie: zbieranie informacji i łączenie ich z wcześniej zebranymi informacjami, aby wybrać i dostarczyć reklamy dla Kupującego, oraz zmierzyć ich skuteczność (jakie reklamy były wyświetlane, jak często, kiedy i gdzie były pokazywane, oraz czy podjąłeś jakiekolwiek działania związane z reklamą, w tym na przykład kliknięcie reklamy lub dokonanie zakupu);
 6. NATURANIA może udostępnić dane Użytkowników innym podmiotom (takim jak m.in. firmy realizujące usługi dostawy towarów), gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej przez nich umowy, w celu realizacji zamówień składanych na NATURANIA, co obejmuje w szczególności:
 7. przyjęcie zlecenia do realizacji,
 8. zapakowanie przesyłki,
 9. dostarczenie przesyłki pod wskazany adres.
 10. W przypadkach wskazanych powyżej, podmioty, którym udostępnione zostaną dane osobowe Kupujących mogą stać się odrębnymi administratorami ich danych osobowych.
 11. W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności NATURANIA zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Kupujących.
 12. NATURANIA nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 13. Wszystkie zbierane przez NATURANIA dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z NATURANIA, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

 

VII.

Okres przechowywania danych osobowych

NATURANIA przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 4. statystycznych i archiwizacyjnych;
 5. maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana, a w przypadku dokonania transakcji bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, maksymalnie przez okres 3 lat liczone od dnia zawarcia umowy sprzedaży, do czego dochodzi na skutek dokonania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta w ramach NATURANIA;
 6. marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Kupującego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 7. realizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Kupujący bierze udział przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród;
 8. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym NATURANIA zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 

VIII.

Zmiana postanowień

W razie konieczności NATURANIA może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony prywatności. W takim przypadku postanowienia Regulaminu NATURANIA stosuje się odpowiednio.

 

 

IX.

Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych NATURANIA:

 1. adres e-mail: kontakt@naturania.pl
 2. adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych NATURANIA, ul. Rzemieślnicza 4, 64-320 Buk
Shopping Cart
Scroll to Top