REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NATURANIA

1.

DEFINICJE

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny: Rzemieślnicza 4, 64-320 Buk
 3. Adres elektroniczny sklepu internetowego: naturania.pl
 4. Adres mailowy Sprzedawcy: kontakt@naturania.pl
 5. Dane kontaktowe: Naturania Anna Wyzuj-Rogalska, e-mail: kontakt@naturania.pl, telefon: 606323442.
 6. Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 7. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie Sprzedaży.
 8. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów – firmę kurierską DHL.
 9. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 10. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.
 11. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23. 04. 1964 r. ze zmianami.
 13. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcy, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 15. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 16. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 17. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 18. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 19. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 20. Obsługa sklepu internetowego – dostępna dla Klientów wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 9:00 – 18:00.
 21. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w części CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI.
 22. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30. 05. 2014 r.
 23. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 24. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem
 25. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 26. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedawcę w sklepie.
 27. Przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 28. REGULAMIN – niniejszy dokument, określający:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedawcy;
  3. warunki i tryb zawierania umów Sprzedaży drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
  4. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach sklepu internetowego;
  5. ceny i warunki płatności kupowanego Towaru;
  6. warunki oraz sposób i termin dostawy zakupionego Towaru;
  7. warunki i tryb rozwiązywania/odstępowania od Umowy Sprzedaży przez Klienta;
  8. warunki i tryb rozwiązywania Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę;
  9. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Towarów;
  10. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną;
  11. wymagania techniczne, pod stronie Klienta, niezbędne dla realizacji tych usług;
  12. politykę prywatności i bezpieczeństwo danych Klienta;
  13. prawo rządzące Umowa Sprzedaży oraz właściwość miejscową sądu rozpatrującego ew. spór pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 29. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 30. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 31. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem *****, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 32. Sprzedaż – sprzedaż towarów drogą elektroniczną w oparciu i zgodnie z:
 33. ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
 34. ustawą z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z póź. zm.);
 35. ustawą z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.);
 36. niniejszym Regulaminem, który wydany został w trybie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 37. Sprzedawcy: Naturania Anna Wyzuj-Rogalska, ul. Rzemieślnicza 4, 64-320 Buk, NIP: 6961615125, nr konta bankowego: 28 1090 2835 0000 0001 4362 9178
 38. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 39. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 40. Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 41. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30. 04. 2014 r. w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23. 04. 1964 r. w przypadku Kupujących.
 42. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 43. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawcy zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawcy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawcy ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawcy zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem
 44. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 45. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

2.

WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem i stosownymi przepisami prawa.
 2. Miejsce wydania rzeczy znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym Sprzedawcy może stopniowo rozszerzać działalność na kraje Unii Europejskiej.
 3. Wykaz towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z kodeksem cywilnym, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawcy informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 8. Sprzedawcy nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedawcy zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 11, Edge wersja 79, FireFox wersja 70, Opera wersja 64, Chrome wersja 78, Safari wersja 12 lub nowsze wersje podanych przeglądarek z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA, na ekranach o rozdzielczości powyżej 1024px.
 10. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność w/w przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlenie strony sklepu, dlatego należy je wszystkie wyłączyć.
 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

3.

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.naturania.pl, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na tejże stronie, w tym podanie danych wskazanych tamże jako obowiązkowych.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Kupujący po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności.
 6. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, a po wypełnieniu przez Kupującego wszystkich pól w żądane dane, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, poprzez wyświetlenie podsumowania składanego Zamówienia.
 7. Kupujący składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 8. Do momentu naciśnięcia pola potwierdzającego złożenie Zamówienia – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych także w zakresie wyboru Towaru postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
 9. Przed wysłaniem Zamówienia (poprzez naciśnięcie pola potwierdzającego jego złożenie), Kupujący potwierdza także, że akceptuje treść Regulaminu.
 10. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi (o ile jest zgodne z Regulaminem) złożenie Sprzedawcy oferty zakupu Towarów i zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 11. Jeśli Kupujący złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawcy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Kupującego.
 12. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 13. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 14. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 15. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji (z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru płatności gotówką, dla zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest, aby zamówienie zostało opłacone), które to oświadczenie Sprzedawcy wysyła najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpływie Zamówienia.
 16. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Kupującemu jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Kupującego lub pisemnie na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 17. Sprzedawcy może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży z osobą, która nie ukończyła 18 lat, o czym potencjalny Kupujący zostanie powiadomiony.
 18. Sprzedawcy może wprowadzić limit ilości sztuk zakupu Towaru. Może też wprowadzić limit wartości nabycia Towaru w przypadku wskazania przez Kupującego płatności w trybie „za pobraniem”.
 19. Sprzedawcy może odmówić Kupującemu zawarcia Umowy Sprzedaży, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub wszystkich Towarów, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd Sprzedawcę;
  2. naruszył dobra osobistych osób trzecich, w szczególności dobra osobistych innych Kupującego;
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę jako zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 20. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
 21. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez korzystanie ze wskazanych urządzeń i oprogramowania;
 22. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z: przepisami obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 23. Kupującego obowiązuje zakaz:
 24. rozsyłania i/lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 25. odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 26. Przedmiot umowy pozostaje własnością Sprzedawcy, aż do momentu całkowitej zapłaty za niego.

4.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (ze wskazaniem jego stawki), czyli stanowią ceny brutto.
 2. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 3. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie 14 dni, Sprzedawca prześle Kupującemu na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności przelewy24, obsługiwany przez przelewy24 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i po otrzymaniu z systemu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  2. kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, poprzez zewnętrzny system szybkich płatności przelewy24, obsługiwany przez przelewy24;
  3. tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  4. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  5. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).

5.

DOSTAWA – WARUNKI, SPOSÓB I TERMINY

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę Towarów na terytorium Polski i stopniowo będzie rozszerzał ją na inne kraje Unii Europejskiej, o czym wkrótce poinformuje Kupującego.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Kupującego opcji płatności „za pobraniem”.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Kupującego (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupującego informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Kupujący obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy rachunek albo fakturę obejmującą dostarczane Towary oraz może jednocześnie przesłać jej obraz przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 11. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt Dostawy.
 12. Dostawa kupionych Towarów może być zrealizowana na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 13. Termin wysyłki przez Sprzedawcę kupionego Towaru wynosi 1-5 dni robocze, liczone od:
 14. następnego dnia po dniu wysłania Kupującemu, przez Sprzedawcę, oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji – w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności „za pobraniem”;
 15. dnia wpływu pełnej Ceny na konto Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Kupującego płatności “przelew tradycyjny”.
 16. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 17. Czas Dostawy Towaru Kupującemu przez Dostawcę wynosi na terenie Polski do 5 dni roboczych.

6.

RĘKOJMIA I REKLAMACJA

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedawcy ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady(rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba, że Sprzedawcy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
 5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie jej przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
 8. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Pod rygorem uznania za uzasadnione oświadczenia lub żądania Konsumenta, Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 11. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 12. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawcy odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 13. W terminach określonych powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 14. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 15. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § 5 pkt 14 – 15, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 16. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 17. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 18. Sprzedawca, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w przepisach prawa.

7.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedawcy niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

8.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Kupującego stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.
 2. Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży w przypadku, gdy Kupujący dokonał wyboru płatności w formie elektronicznej, zaś należność nie wpłynęła na konto Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Oświadczenie Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wysyłane jest Klientowi pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 5. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Kupującego stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego podczas Rejestracji.

9.

POZOSTAŁE NIEODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w zakresie:
  1. formularza kontaktowego;
  2. wysyłania Newsletter’a;
  3. prowadzenia Konta Kupującego;
  4. publikowania opinii Kupującego.
 2. Usługi wskazane w § 9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Kupującego w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi „Formularz kontaktowy”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca na swoich stronach internetowych informować będzie Kupujących o aktualnych działaniach promocyjnych, w tym obniżkach cen lub innych korzyści związanych z promowanym Towarem, określając czas ich trwania oraz warunki niezbędnych do skorzystania z tej promocji.
 7. Z usługi wysyłania Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Kupujący może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Kupujących, którzy dokonali jego subskrypcji.
 9. Każdy Newsletter kierowany do danego Kupującego zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść Newsletter’a oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z nieodpłatnej usługi Newsletter.
 10. Kupując może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez rezygnację z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 11. Usługa prowadzenia Konta Kupującego dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Kupującemu dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Kupującemu modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 12. Kupujący, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Kupującego Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Kupującego przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 13. Usługa publikacji opinii Kupującego polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Kupującemu posiadającemu Konto Kupującego zamieszczania na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Kupującego, dotyczących w szczególności Towarów. Sprzedawca nie ma obowiązku publikowania na stronie internetowej Sklepu opinii Kupującego.
 14. Rezygnacja z usługi publikacji opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Kupującego na Stronie Internetowej Sklepu.
 15. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Kupującego i nieodpłatnych usług, w przypadku:
 16. działania przez Kupującego na szkodę Sprzedawcy lub innych Kupujących;
 17. naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;
 18. gdy to zablokowanie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności w przypadku przełamywania przez Kupującego zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi podobnymi działaniami hakerskimi.
 19. Zablokowanie dostępu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Kupującego i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o zablokowaniu dostępu do Konta Kupującego i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KUPUJĄCEGO

W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI, ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAW

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Kupujący dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Kupujący oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i / lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i / lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na publikowane przez niego treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w § 9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Kupujących oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Kupujący nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 9 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i / lub promocyjnym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Kupującego treści.
 5. Kupujący zobowiązany jest przestrzegać ustawowego zakazu umieszczenia w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. W szczególności zabronione jest zamieszczanie przez Kupującego w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 9 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Kupującego w ramach korzystania przez niego z usług, o których mowa w § 9 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 8. Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
 9. W przypadku, gdy Kupujący lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 10. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

11.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) przekazywanych przez Kupującego jest Naturania Anna Wyzuj-Rogalska, z siedzibą w Buku (64-320) przy ul. Rzemieślniczej 4, tel.: 606323442, adres e-mail: kontakt@naturania.pl
 1. Stosownie do treści art. 6 ust 1 pkt b RODO celem zbierania danych jest realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów, obsługa reklamacji w Sklepie, zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji za sprzedane towary w Sklepie, zabezpieczenie płatności windykacja należności, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa konsumenckiego.
 2. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów związanych z zawarciem i realizacją umowy. W przypadku niepodania danych powyższe nie będzie możliwe.
 4. Dane udostępnione przez Kupującego mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie odrębnych umów w zakresie realizacji zawartego stosunku. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych osobowych nie będzie udostępniał danych osobowych Kupującego poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Wszystkie zbierane przez Sprzedawcę dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane ze Sprzedawcą, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Sprzedawcę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane na stronie internetowej Sklepu w zakładce Polityka prywatności.

12.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php.
  1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawcy deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego w trybach określonych w § 12.
 6. W przypadku niemożności rozwiązania łączącego Strony sporu w trybie określonym w § 12 Regulaminu, Strony poddają spory sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Buk, dnia 19.11.2019

Regulamin konkursu “Lekka Pielęgnacja i Świeżość na Wiosnę z Naturania i FUEMO”

 • 1 Organizatorzy
 1. Konkurs jest organizowany przez Naturania we współpracy z marką FUEMO.
 • 2 Zasady uczestnictwa
 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich obserwujących profile Naturania i FUEMOCosmetics na Instagramie.
 • 3 Jak wziąć udział
 1. Aby wziąć udział, należy w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @Naturania odpowiedzieć na pytanie: “Jakie są Twoje wiosenne plany pielęgnacyjne i jak produkty FUEMO wpisują się w Twoje oczekiwania odnowy?” oraz obserwować oba profile.
 • 4 Okres trwania konkursu 1. Konkurs rozpoczyna się 26.03.2024 i kończy 28.03.2024.
 • 5 Wybór zwycięzcy
 1. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury składające się z przedstawicieli Naturania i FUEMO, na podstawie kreatywności odpowiedzi. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi na profilu @Naturania w dniu [data ogłoszenia].
 • 6 Nagroda 1. Zwycięzca otrzyma zestaw kremów od FUEMO: AQUAREVIVE na dzień i SKINRENEWAL na noc.
 • 7 Ogłoszenie wyników
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Instagramie @Naturania [data ogłoszenia] oraz poprzez kontakt bezpośredni z wybranym zwycięzcą.
 • 8 Dane osobowe
 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z konkursem.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez organizatorów, a ich decyzje są ostateczne.
 • 10 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące konkursu można składać na adres e-mail organizatora. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia wszystkich reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 • 11 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu w celu realizacji konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 12 Wykluczenie odpowiedzialności
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w dostępie do konkursu wynikające z działania siły wyższej. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują jego regulamin

 

Shopping Cart
Scroll to Top